تقویم آزمون گچ سفید سال تحصیلی 97-1396

طرح هدایت تحصیلی، استعدادیابی آیریسک، المپیاد مقدماتی و آزمون ورودی تیزهوشان

تقویم برگزاری آزمون گچ سفید در سال تحصیلی 97-1396

ردیفمفاد آزمونمخاطبینتاریخ برگزاری
1کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم10 و 11 آبان 1396
2کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم8 و 9 آذر 1396
3کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم4 و 5 بهمن 1396
4کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم9 و 10 اسفند 1396
5کتاب‌های درسیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهم5 و 6 اردیبهشت 1397

بودجه بندی آزمون گچ سفید آبان 1396

نام درستعداد سوالپایه هفتمپایه هشتمپایه نهم
فارسی7ستایش + فصل 1فصل 1 و 2 تا صفحه 34ستایش + فصل 1
مهارت‌های نوشتاری3درس 1درس 1درس 1
قرآن2درس 1 و 2درس 1 و 2درس 1 و 2
پیام‌های آسمانی3درس 1 و 2دری 1 و 2درس 1 و 2
عربی7درس 1درس 1 و 2درس 1
اجتماعی5درس 1 تا 5درس 1 تا 4درس 1 تا 4
انگلیسی8Welcome +‌
درس 1 از صفحه 2 تا 7
و 48 تا 50
درس 1 و 2
صفحه 12 تا 20
و 67 تا 69
درس 1
صفحه 16 تا 27
و 113 تا 115
علوم15فصل 1 و 2 و 3فصل 1 و 2 و 3فصل 1 و 2
ریاضی15تا پایان صفحه 22فصل 1 و 2فصل 1 و 2
تا پایان صقحه 22

بودجه بندی آزمون گچ سفید آذر 1396

نام درستعداد سوالپایه هفتمپایه هشتمپایه نهم
فارسی7
مهارت‌های نوشتاری3
قرآن2
پیام‌های آسمانی3
عربی7
اجتماعی5
انگلیسی8
علوم15
ریاضی15

بودجه بندی آزمون گچ سفید بهمن 1396

نام درستعداد سوالپایه هفتمپایه هشتمپایه نهم
فارسی7
مهارت‌های نوشتاری3
قرآن2
پیام‌های آسمانی3
عربی7
اجتماعی5
انگلیسی8
علوم15
ریاضی15

بودجه بندی آزمون گچ سفید اسفند 1396

نام درستعداد سوالپایه هفتمپایه هشتمپایه نهم
فارسی7
مهارت‌های نوشتاری3
قرآن2
پیام‌های آسمانی3
عربی7
اجتماعی5
انگلیسی8
علوم15
ریاضی15

بودجه بندی آزمون گچ سفید اردیبهشت 1397

نام درستعداد سوالپایه هفتمپایه هشتمپایه نهم
فارسی7
مهارت‌های نوشتاری3
قرآن2
پیام‌های آسمانی3
عربی7
اجتماعی5
انگلیسی8
علوم15
ریاضی15