فهرست مدارس شرکت‌ کننده در المپیادهای آزمایشی آیریسک

مدارس زیر از سال 1394 در المپیادهای آزمایشی آیریسک شرکت کرده‌اند

در ادامه فقط مدارسی آورده شده است که یا به صورت عمومی و از طرفِ مسوولینِ مدرسه در المپیادهای آیریسک شرکت کرده‌اند یا بیش از 5 نفر از یک مدرسه به صورت آزاد در حوزه‌ی آیریسک (تهران) آزمون داده‌اند. پس اگر شما هم در المپیادهای آیریسک شرکت کرده‌اید و نام‌ِ مدرسه‌ی خود را نمی‌بینید، به خاطر این است که مدارسِ زیرِ 5 نفر را در این فهرست وارد نکرده‌ایم.

استانشهرنوع دبیرستانجنسیتنام دبیرستان
اصفهاناصفهاننمونه دولتیپسرانه17 شهریور
تهرانتهراننمونه دولتیپسرانه17 شهریور
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهابو علی سینا
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهالبرز
مازندرانبابلغیرانتفاعیپسرانهالغدیر
هرمزگانکیشغیرانتفاعیپسرانهالغدیر
یزداردکاننمونه دولتیپسرانهامام خامنه‌ای
اصفهانشاهین‌شهرنمونه دولتیپسرانهامام خمینی
مرکزیمحلاتنمونه دولتیپسرانهامام خمینی
آذربایجان غربیماکوپژوهش‌سرادخترانهامام رضا (ع)
اصفهاناصفهانغیرانتفاعیدخترانهامام صادق (ع)
تهرانتهراننمونه دولتیپسرانهامام صادق (ع)
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهامام صادق (ع)
آذربایجان شرقیتبریزغیرانتفاعیپسرانهامین
خراسان رضویمشهدغیرانتفاعیپسرانهبعثت
کرمانشاهصحنهپژوهش‌سرادخترانهتمام دانش‌آموزان
کرمانشاهصحنهپژوهش‌سراپسرانهتمام دانش‌آموزان
کرمانشاهاسلام آبادپژوهش‌سراپسرانهتمام مدارس
کرمانشاهاسلام‌آبادپژوهش‌سرادخترانهتمام مدارس
کرمانشاهکرمانشاهپژوهش‌سراپسرانهتمام مدارس
کرمانشاهکرمانشاهپژوهش‌سرادخترانهتمام مدارس
آذربایجان شرقیتبریزغیرانتفاعیدخترانهجمهوری اسلامی
کرمانشاهکرمانشاهنمونه دولتیپسرانهجوادالائمه (ع)
آذربایجان غربیارومیهغیرانتفاعیدخترانهحاج حسن مومنی
اصفهاناصفهانشاهددخترانهحضرت زینب (س)
تهرانتهرانغیر انتفاعیپسرانهخاتم
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدانش
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهدانشور
اصفهاناصفهانغیرانتفاعیپسرانهدبیرستان دانشگاه صنعتی
خوزستاناهوازنمونه دولتیپسرانهدکتر حسابی
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهراه رشد
تهرانتهرانغیر انتفاعیدخترانهربانی
زنجانزنجاننمونه دولتیپسرانهرشد
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهرشد
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهرهیار
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهروزبه
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهروشنگران
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهسلام ایران زمین
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهسلام مفید
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهسمیه
کردستانسنندجشاهددخترانهشاهد 2
آذربایجان غربیخویشاهددخترانهشاهد تربیت
فارساوزغیرانتفاعیپسرانهشهید احمدپور
هرمزگانبندرعباسسمپادپسرانهشهید اسدپور
فارسارسنجاننمونه دولتیپسرانهشهید اسکندری
اصفهاناصفهانسمپادپسرانهشهید اژه‌ای 1
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهشهید باهنر
اصفهانکاشانسمپادپسرانهشهید بهشتی
ایلامایلامسمپادپسرانهشهید بهشتی
تهرانشهر ریسمپادپسرانهشهید بهشتی
خراسان جنوبیبیرجندسمپادپسرانهشهید بهشتی
خراسان رضویسبزوارسمپادپسرانهشهید بهشتی
خراسان شمالیبجنوردسمپادپسرانهشهید بهشتی
سمنانسمنانسمپادپسرانهشهید بهشتی
سمنانشاهرودسمپادپسرانهشهید بهشتی
مازندرانبابلسمپادپسرانهشهید بهشتی
مازندراننکاسمپادپسرانهشهید بهشتی
مازندرانچالوسسمپادپسرانهشهید بهشتی
چهارمحال و بختیاریشهرکردسمپادپسرانهشهید بهشتی
کردستانسنندجسمپادپسرانهشهید بهشتی
گلستانگنبدسمپادپسرانهشهید بهشتی
زنجانزنجانسمپادپسرانهشهید بهشتی 2
فارسلارستانسمپادپسرانهشهید بهشتی 2
مازندرانساریسمپادپسرانهشهید بهشتی 2
هرمزگانبندرعباسغیرانتفاعیپسرانهشهید حقانی
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهشهید دانش
فارسشیرازسمپادپسرانهشهید دستغیب 2
البرزکرجسمپادپسرانهشهید سلطانی 1
البرزکرجسمپادپسرانهشهید سلطانی 3
یزدیزدسمپادپسرانهشهید صدوقی 1
تهرانتهراننمونه دولتیپسرانهشهید فرجی
هرمزگانبندرعباسپژوهش‌سرادخترانهشهید قاسمی
هرمزگانبندرعباسپژوهش‌سراپسرانهشهید قاسمی
قمقمسمپادپسرانهشهید قدوسی
آذربایجان شرقیتبریزسمپادپسرانهشهید مدنی 1
آذربایجان شرقیتبریزسمپادپسرانهشهید مدنی 2
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهشهید مطهری
مرکزیاراکنمونه دولتیپسرانهشهید مطهری
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهشهید موحد
خراسان رضویمشهدسمپادپسرانهشهید هاشمی‌نژاد 2
خراسان رضویمشهدسمپادپسرانهشهید هاشمی‌نژاد 3
قزوینقزوینسمپادپسرانهشهیدبابایی
مازندرانبهشهرسمپادپسرانهطلایه‌داران
تهرانشهر رینمونه دولتیدخترانهعاشورا
کرمانکرمانسمپادپسرانهعلامه حلی 1
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهعلامه امینی
آذربایجان غربیخویسمپادپسرانهعلامه حلی
کرمانرفسنجانسمپادپسرانهعلامه حلی
کرمانسیرجانسمپادپسرانهعلامه حلی
همدانهمدانسمپادپسرانهعلامه حلی 1
کرمانکرمانسمپادپسرانهعلامه حلی 1
مرکزیاراکسمپادپسرانهعلامه حلی 2
همدانهمدانسمپادپسرانهعلامه حلی 2
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 3
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 4
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 4 (دوره اول)
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 5
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 10
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 11
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهعلامه طباطبایی
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهعلوی
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهعلوی
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهعلوی
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهفراست
البرزشهریارسمپاددخترانهفرزانگان
ایلامایلامسمپاددخترانهفرزانگان
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهفرزانگان
تهرانورامینسمپاددخترانهفرزانگان
خراسان جنوبیبیرجندسمپاددخترانهفرزانگان
خراسان رضویسبزوارسمپاددخترانهفرزانگان
خراسان شمالیبجنوردسمپاددخترانهفرزانگان
زنجانزنجانسمپاددخترانهفرزانگان
سمناندامغانسمپاددخترانهفرزانگان
سمنانسمنانسمپاددخترانهفرزانگان
سمنانشاهرودسمپاددخترانهفرزانگان
قزوینقزوینسمپاددخترانهفرزانگان
مازندرانبابلسمپاددخترانهفرزانگان
مازندرانتنکابنسمپاددخترانهفرزانگان
مازندرانساریسمپاددخترانهفرزانگان
مازندراننکاسمپاددخترانهفرزانگان
چهارمحال و بختیاریشهرکردسمپاددخترانهفرزانگان
کرمانرفسنجانسمپاددخترانهفرزانگان
کهگیلویه و بویراحمدیاسوجسمپاددخترانهفرزانگان
گلستانگرگانسمپاددخترانهفرزانگان
گیلانرشتسمپاددخترانهفرزانگان
یزدیزدسمپاددخترانهفرزانگان
تهرانشهریارسمپاددخترانهفرزانگان
آذربایجان شرقیتبریزسمپاددخترانهفرزانگان 1
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 1
خراسان رضویمشهدسمپاددخترانهفرزانگان 1
فارسشیرازسمپاددخترانهفرزانگان 1
هرمزگانبندرعباسسمپاددخترانهفرزانگان 1
همدانهمدانسمپاددخترانهفرزانگان 1
کردستانسنندجسمپاددخترانهفرزانگان 1
کرمانکرمانسمپاددخترانهفرزانگان 1
آذربایجان شرقیتبریزسمپاددخترانهفرزانگان 2
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 2
خوزستاناهوازسمپاددخترانهفرزانگان 2
هرمزگانبندرعباسسمپاددخترانهفرزانگان 2
کردستانسنندجسمپاددخترانهفرزانگان 2
البرزکرجسمپاددخترانهفرزانگان 3
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 3
البرزکرجسمپاددخترانهفرزانگان 4
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 4
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 5
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 6
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 7
خراسان جنوبیبیرجندسمپاددخترانهفرزانگان (دوره اول)
اصفهاناصفهانسمپاددخترانهفرزانگان امین 2
تهراناسلام‌شهرسمپاددخترانهفرزانگان چهاردانگه
کرمانکرمانغیرانتفاعیدخترانهفرهنگ
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهفرهنگ آیت الله سعیدی
مازندرانتنکابنغیرانتفاعیدخترانهفروغ دانش
کرمانسیرجاننمونه دولتیپسرانهمصطفی خمینی
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهمعلم
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهمفید 1 (زنجان)
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهمفید 2 (قیطریه)
گیلانرشتغیرانتفاعیدخترانهمنظومه خرد
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهمهرآیین
گیلانرشتسمپادپسرانهمیرزاکوچک خان 1
گیلانرشتسمپادپسرانهمیرزاکوچک‌خان 2
خراسان شمالیبجنوردشاهددخترانهنجابت
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهنخبگان علامه طباطبایی
تهرانتهرانغیر انتفاعیدخترانهندای کوثر
خراسان رضویسبزوارنمونه دولتیدخترانهنمونه
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانههاتف
اصفهاناصفهانغیرانتفاعیدخترانههاجر
اصفهاناصفهانغیرانتفاعیپسرانهولایت
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهملت
قمقمسمپادپسرانهشهید بهشتی